dot
dot
รู้จักด่านเชียงของ
dot
bulletกว่าจะเป็นด่านฯ
bulletนายด่านฯ
bullet ชาวด่านฯ
bulletภารกิจด่านฯ
bulletรายงานประจำปี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletการนำยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักรชั่วคราว
bulletประกาศกรมศุลกากร/กระทรวงการคลัง
bulletของควบคุมการนำเข้า - ส่งออก
bulletพิกัดศุลกากร
bulletแบบฟอร์มการลงทะเบียน
bulletงบทดลองประจำเดือน
bulletคู่มือประชาชน
dot
เว็บศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ต้นสังกัด)
bulletด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ศภ.3)
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม (กรมศุลกากร)
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
งานจัดชื้อจัดจ้าง
dot
bulletวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bulletแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
bullet - ร่างประกาศและร่างเอกสารชื้อ/จ้าง
bullet - ประกาศเชิญเสนอราคา
bullet - ราคากลาง
bullet - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


คำวินิจฉัยพิกัดฯ ของ WCO ตามมติการประชุม HSC

 บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 58

 บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 57

 บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 56

 บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 55

 บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 54

บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 53 

บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 52  

บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 51

 บทสรุปข้อวินิจฉัยการจำแนกประเภทพิกัดตามมติการประชุม HSC ครั้งที่ 50

 

 

 

 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
รวมประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาตรา7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานCopyright © 2010 All Rights Reserved.