dot dot
dot
รู้จักด่านเชียงของ
dot
bulletกว่าจะเป็นด่านฯ
bulletนายด่านฯ
bullet ชาวด่านฯ
bulletภารกิจด่านฯ
bulletรายงานประจำปี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletการนำยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักรชั่วคราว
bulletประกาศกรมศุลกากร/กระทรวงการคลัง
bulletของควบคุมการนำเข้า - ส่งออก
bulletพิกัดศุลกากร
bulletแบบฟอร์มการลงทะเบียน
bulletงบทดลองประจำเดือน
bulletคู่มือประชาชน
dot
เว็บศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ต้นสังกัด)
bulletด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ศภ.3)
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม (กรมศุลกากร)
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
จังหวัด
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletจังหวัดพะเยา
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดน่าน
bulletจังหวัดแพร่


INCOTERMS

ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ

(International Commercial  Terms : INCOTERMS)

              ข้อตกลงการส่งมอบของในทางการค้าระหว่างประเทศ  เป็นข้อตกลงที่กำหนดโดยหอการค้าระหว่างประเทศเพื่อใช้แปลความข้อตกลงการค้าต่างประเทศ  ให้เกิดความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  และอำนวยความสะดวกต่อการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ  ประกอบด้วยข้อตกลง  13  ข้อตกลง  ดังต่อไปนี้

ที่

เงื่อนไข

ความหมาย

1

EXW  (Ex  Works)

ผู้ขายส่งมอบของให้แก่ผู้ซื้อ  ณ  ที่ทำการของผู้ขาย  เช่น  โรงงานหรือโรงพักสินค้า ฯลฯ  ดังนั้น  ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อของที่ส่งมอบนั้นอีก    ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระการดำเนินการและค่าใช้จ่ายรวมทั้งความเสี่ยง  หลังจากการส่งมอบของจากผู้ขาย เช่น การขนของขึ้นยานพาหนะ  การผ่านพิธีการขาออก  เป็นต้น

2

FCA  (Free  Carrier) ผู้ขายต้องดำเนินการพิธีการศุลกากรขาออกจนเสร็จสิ้น  แล้วส่งมอบของให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับขนส่ง  ณ  สถานที่ส่งมอบของ  ซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดไว้

3

FAS  (Free  Alongside  Ship) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องขนส่งของนั้นมาวางไว้  หรือลงเรือลำเลียง  เทียบข้างเรือ  ณ  ท่าที่ส่งออกที่ได้ระบุไว้  ภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือสูญหายของของที่เกิดขึ้นหลังจากเวลานั้น  ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระทั้งสิ้น

4

FOB  (Free  on  Board) ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องส่งมอบของลงเรือ  ณ  ท่าส่งออกที่ได้ระบุไว้  ส่วนผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด  รวมทั้งความเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือสูญหายของของที่เกิดขึ้น

5

CFR  (Cost  and  Freight) ผู้ขายจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย  และค่าขนส่งต่างๆ ที่จำเป็นในการนำของไปส่งจนถึงปลายทางตามที่ระบุชื่อไว้  แต่ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงต่อการเสียหายหรือสูญหายของของ  รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจากเหตุใดๆ หลังจากที่ได้ขนของขึ้นพ้นกาบเรือ ณ ท่าส่งออก

6

CIF 

(Cost, Insurance and Freight)

ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CFR  นอกจากนี้ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมในการทำประกันภัยให้กับผู้ซื้อในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายของของระหว่างการขนส่งจนถึงท่าปลายทาง  ทั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้เข้าทำสัญญาและชำระค่าประกันภัยด้วยตนเอง

7

CPT 

(Carriage  Paid  to)

ผู้ขายเป็นผู้ชำระค่าขนส่งของไปจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุชื่อไว้  สำหรับความเสี่ยงต่อการเสียหาย หรือสูญหายของของ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุใดๆ  หลังจากที่ของได้ส่งมอบให้กับผู้รับขนส่งแล้ว  ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

8

CIP 

(Carriage  Insurance  Paid to)                                       

ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบเช่นเดียวกับ CPT  เพียงแต่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมในการทำประกันภัยให้กับผู้ซื้อในความเสี่ยงภัยต่อการเสียหาย หรือสูญหายของของระหว่างการขนส่งจนถึงสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้  ทั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้เข้าทำสัญญาและชำระค่าประกันภัยด้วยตนเอง

9

DAF 

(Delivered  At  Frontier)

ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบต้องนำของผ่านพิธีการศุลกากรขาออก  และส่งมอบของ  ณ  จุดผ่านแดนที่ระบุไว้  แต่ก่อนถึงเขตศุลกากรของประเทศที่ติดต่อกัน

10

DES 

(Delivered  Ex  Ship)

ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมองของ  จนถึงเวลาที่เรือที่บรรทุกของเดินทางมาถึงท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้  แต่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า  บรรดาค่าใช้จ่ายตลอดจนความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับการนำของมาส่ง  ณ  ท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้นั้น  เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

11

DEQ 

(Delivered  Ex  Quay)

ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ  โดยต้องขนของขึ้นจากเรือมาวางไว้บนท่าเรือ  ณ  ท่าปลายทางที่ระบุชื่อไว้  และรับผิดชอบความเสี่ยงภัยทั้งหมดในการส่งมอบของดังกล่าว  ผู้ซื้อจะต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า  รวมทั้งชำระค่าภาษี  ค่าอากร  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

12

DDU 

(Delivered  Duty  Unpaid)

ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้ในราชอาณาจักร  โดยผู้ขายต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัยทั้งปวงในการส่งของนั้น  ตั้งแต่ประเทศผู้ขายจนถึงสถานที่ดังกล่าว  แต่ไม่รวมค่าอากร  ค่าภาษี  และค่าธรรมเนียมทางราชการอันเนื่องจากการนำของเข้า  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า  สำหรับผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และความเสี่ยงภัยที่เกิดจากผู้ซื้อไม่สามารถนำของออกจากศุลกากรได้ทันเวลา

13

DDP 

(Delivered Duty Paid)          

ผู้ขายมีภาระรับผิดชอบในการส่งมอบของ  ณ  สถานที่ที่ระบุชื่อไว้ในราชอาณาจักร  รวมถึงความเสี่ยงภัยและค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งค่าภาษี  ค่าอากร  และค่าธรรมเนียมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบของดังกล่าว  และการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้าด้วย                                                                                                     

 
สาระน่ารู้

10 ตัวช่วยต้านผมร่วง
รอบรู้ปลอดภัยกับยาปฏิชีวนะ
~~ 9 เทคนิคฝึกสมองไบรท์ ~~
เมลามีน กับงานศุลกากร
คำศัพท์สิ่งทอ (ต่อ) article
คำศัพท์สิ่งทอ (ต่อ) article
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก article
เส้นใยประดิษฐ์ article
หอรัษฎากรพิพัฒน์ article
คำศัพท์สิ่งทอ article
คัด กับ ลอก เรื่องง่ายๆ ที่คุณไม่รู้Copyright © 2010 All Rights Reserved.