dot
dot
รู้จักด่านเชียงของ
dot
bulletกว่าจะเป็นด่านฯ
bulletนายด่านฯ
bullet ชาวด่านฯ
bulletภารกิจด่านฯ
bulletรายงานประจำปี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletการนำยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักรชั่วคราว
bulletประกาศกรมศุลกากร/กระทรวงการคลัง
bulletของควบคุมการนำเข้า - ส่งออก
bulletพิกัดศุลกากร
bulletแบบฟอร์มการลงทะเบียน
bulletงบทดลองประจำเดือน
bulletคู่มือประชาชน
dot
เว็บศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ต้นสังกัด)
bulletด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ศภ.3)
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม (กรมศุลกากร)
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
งานจัดชื้อจัดจ้าง
dot
bulletวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bulletแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
bullet - ร่างประกาศและร่างเอกสารชื้อ/จ้าง
bullet - ประกาศเชิญเสนอราคา
bullet - ราคากลาง
bullet - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


นำเข้า - ส่งออก article

 

สถิติแสดงปริมาณมูลค่าสินค้านำเข้า - ส่งออก

 

 

ปีงบประมาณ

มูลค่าสินค้านำเข้า

มูลค่าสินค้าขาออก

2549

587,515,137.33

1,125,458,952.97

2550

783,822,708.03

837,974,133.11

2551

956,703,202.71

1,316,974,730.67

2552

986,331,451.40

1,931,040,266.86

2553

1,731,282,994.07

3,206,834,671.71

2554

2,268,311,388.94

5,931,142,765.61

2555

3,071,105,387.65

9,453,687,905.03

2556

3,343,987,361.36

10,298,876,038.59

2557

3,285,783,493.10

11,992,251,526.92

2558

3,803,676,768.05

13,359,719,564.89

2559 

5,983,089,945.05

14,611,274,840.56 

2560 

6,329,073,180.39 15,418,426,571.69

2561 

6,298,050,529.86 17,876,447,240.49
2562 (ต.ค.-มี.ค.62) 3,057,877,257.25 7,807,733,285.29


 

      

มูลค่ารายเดือน

 

นำเข้า 

ส่งออก

ปีงบประมาณ 2546 - 2550   

 ปีงบประมาณ 2546 - 2550    

 ปีงบประมาณ 2551 - 2555    

ปีงบประมาณ 2551 - 2555    

 ปีงบประมาณ 2556 - 2560    

ปีงบประมาณ 2556 - 2560   

ปีงบประมาณ  2561 - 2562

ปีงบประมาณ_2561 - 2562

 

  สินค้านำเข้า - ส่งออก 10 อันดับ 

  สินค้านำเข้า - ส่งออก แยกประเทศ 

ปีงบประมาณ 2544 - 2557 (รายปี)     

 

ปีงบประมาณ 2551 (รายเดือน)         

 

ปีงบประมาณ 2552 (รายเดือน)         

ปีงบประมาณ 2552    

ปีงบประมาณ 2553 (รายเดือน)         

ปีงบประมาณ 2553     

ปีงบประมาณ 2554 (รายเดือน)         

ปีงบประมาณ 2554     

ปีงบประมาณ 2555 (รายเดือน)         

ปีงบประมาณ 2555     

ปีงบประมาณ 2556 (รายเดือน)         

ปีงบประมาณ 2556     

ปีงบประมาณ 2557 (รายเดือน)         

ปีงบประมาณ 2557     

ปีงบประมาณ 2558 (รายเดือน)     

 ปีงบประมาณ 2558     

ปีงบประมาณ_2559  (รายเดือน)  

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ  2560  (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ_2561 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ_2561 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2562

 

 

**สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออก ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก**

 

 **สถิติสินค้าผ่านแดนถ่ายลำ**

**สินค้าเกษตร 10 อันดับ**

 

 บ้านฮวก ปีงบฯ 2555-2559

 

ปีงบฯ_2556-2559 ปีงบฯ 2559 

 

บ้านฮวก ปีงบฯ60 

 

ปีงบฯ 60  ปีงบฯ 2560

 

บ้านฮวก ปีงบฯ61 

 

ปีงบฯ_61 ปีงบฯ 2561

 

บ้านฮวก ปีงบฯ 62

 

ปีงบฯ 62

ปีงบฯ 2562

 
สถิติ

ยานพาหนะเข้า - ออกCopyright © 2010 All Rights Reserved.