ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รู้จักด่านเชียงของ
dot
bulletกว่าจะเป็นด่านฯ
bulletนายด่านฯ
bullet ชาวด่านฯ
bulletภารกิจด่านฯ
bulletรายงานประจำปี
dot
บริการศุลกากร
dot
bullete-Customs
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletการนำยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักรชั่วคราว
bulletประกาศกรมศุลกากร/กระทรวงการคลัง
bulletของควบคุมการนำเข้า - ส่งออก
bulletสิทธิประโยชน์ด้านศุลกากร
bulletจังหวัดตาก
bulletพิกัดศุลกากร HS2012
bulletขั้นตอนการดำเนินงานศุลกากร
bulletแบบฟอร์ม
dot
เว็บศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ต้นสังกัด)
bulletด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ศภ.3)
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม (กรมศุลกากร)
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
จังหวัด
dot
bulletจังหวัดเชียงราย
bulletจังหวัดพะเยา
bulletจังหวัดลำปาง
bulletจังหวัดเชียงใหม่
bulletจังหวัดลำพูน
bulletจังหวัดน่าน
bulletจังหวัดแพร่


ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ


นำเข้า - ส่งออก article

 

สถิติแสดงปริมาณมูลค่าสินค้านำเข้า - ส่งออก

 

 

ปีงบประมาณ

มูลค่าสินค้านำเข้า

มูลค่าสินค้าขาออก

2549

587,515,137.33

1,125,458,952.97

2550

783,822,708.03

837,974,133.11

2551

956,703,202.71

1,316,974,730.67

2552

986,331,451.40

1,931,040,266.86

2553

1,731,282,994.07

3,206,834,671.71

2554

2,268,311,388.94

5,931,142,765.61

2555

3,071,105,387.65

9,453,687,905.03

2556

3,343,987,361.36

10,298,876,038.59

2557

3,285,783,493.10

11,992,251,526.92

2558 (ต.ค.57 - ก.พ.58)

1,231,415,950.09

4,637,408,492.34

    

 

 

มูลค่ารายเดือน

นำเข้า

ส่งออก

ปีงบประมาณ 2546 - 2550

ปีงบประมาณ 2546 - 2550

ปีงบประมาณ 2551 - 2555

ปีงบประมาณ 2551 - 2555

ปีงบประมาณ 2556 - 2558

ปีงบประมาณ 2556 - 2558

 

 

  สินค้านำเข้า - ส่งออก 10 อันดับ 

  สินค้านำเข้า - ส่งออก แยกประเทศ 

ปีงบประมาณ 2544 - 2557 (รายปี)

ปีงบประมาณ 2551 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2552 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2552

ปีงบประมาณ 2553 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2553

ปีงบประมาณ 2554 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2554

ปีงบประมาณ 2555 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2555

ปีงบประมาณ 2556 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557 (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57 - ก.พ.58) (รายเดือน)

 ปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57 - ก.พ.58)

 
สถิติ

สินค้าเกษตร article
จัดเก็บรายได้ article
ยานพาหนะเข้า - ออกCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ด่านศุลกากรเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ๕๗๑๔๐ โทร.๐๕๓ ๗๙๑ ๔๓๕