dot
dot
รู้จักด่านเชียงของ
dot
bulletกว่าจะเป็นด่านฯ
bulletนายด่านฯ
bullet ชาวด่านฯ
bulletภารกิจด่านฯ
bulletรายงานประจำปี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletข้อควรทราบในการเดินทาง
bulletการนำยานพาหนะเข้า - ออกราชอาณาจักรชั่วคราว
bulletประกาศกรมศุลกากร/กระทรวงการคลัง
bulletของควบคุมการนำเข้า - ส่งออก
bulletพิกัดศุลกากร
bulletแบบฟอร์มการลงทะเบียน
bulletงบทดลองประจำเดือน
bulletคู่มือประชาชน
dot
เว็บศุลกากร
dot
bulletกรมศุลกากร (ต้นสังกัด)
bulletสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ต้นสังกัด)
bulletด่านศุลกากรแม่สาย (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรเชียงแสน (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรแม่สอด (ศภ.3)
bulletด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ศภ.3)
bulletสำนักสืบสวนและปราบปราม (กรมศุลกากร)
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงการคลัง
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมส่งเสริมการส่งออก
bulletกรมการค้าต่างประเทศ
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมสรรพสามิต
bulletสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
งานจัดชื้อจัดจ้าง
dot
bulletวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bulletแผนการจัดชื้อจัดจ้าง
bullet - ร่างประกาศและร่างเอกสารชื้อ/จ้าง
bullet - ประกาศเชิญเสนอราคา
bullet - ราคากลาง
bullet - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร ตามาตรา 7 และ 9 ของด่านศุลกากรเชียงของ

 

แฟ้มที่

ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดเอกสาร

1

มาตรา 7 (1)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

มาตรา 7 (2)

สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน

มาตรา 7 (3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

2

มาตรา 7 (4)

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน นโยบาย ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

3

มาตรา 9 (1)

ผลการพิจารณา หรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา 9 (2)

นโยบาย และการตีความ

4

มาตรา 9 (3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา 9 (4)

คู่มือ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

มาตรา 9 (5)

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง

5

มาตรา 9 (6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

มาตรา 9 (7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

มาตรา 9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด

          -   ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคา

          -  ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

 

 

 *** ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

                  ***ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
คำวินิจฉัยพิกัดฯ ของ WCO ตามมติการประชุม HSC
รวมประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
มาตรา7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.