ทำเนียบนายด่านฯ

 1. นายประสิทธ์ โรจนสุนทร 2503-2508
 2. นายไพฑูรย์ มณีสาร 2508-2510
 3. นายไพศาล สุขสอาด 2510-2513
 4. นายอานนท์ สุขุมาลินท์ 2513-2518
 5. นายสุภาพ อินทรโชติ 2518-2519
 6. นายสำเริง โรจนะศิลปะ 2519-2522
 7. นายเฉลิมยศ ชาญศิลป์ 2522-2523
 8. นายโกศล จันทรทรัพย์ 2523-2525
 9. นายสุวิชช์ เพ่งผล 2525-2527
 10. ส.ต.ท.ประสาท สัลกานนท์ 2527-2528
 11. นายสำราญ ครุฑพูล (รก.) 2528-2528
 12. นายประยูร พิทักษ์วงศ์ (รก) 2528-2530
 13. นายธงชัย นิลรักษ์ 2530-2531
 14. นายบัณฑิต โตจินดา 2531-2533
 15. นายเอนก จัตตานนท์ 2533-2535
 16. นายเชิดศักดิ์ ภัทรอธิคม 2535-2539
 17. นายสมยศ กันแตง 2539-2540
 18. นายมานิตย์ อภิโช 2540-2543
 19. นายศักติวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา 2543-2545
 20. วีรพงษ์ ปัณณราช 2545-2546
 21. นายอนุชาติ ประยูรทอง 2546-2547
 22. นายสมยศ กันแตง 2547-2550
 23. นายเจริญลาภ สุเดชะ 2550-2551
 24. นายสมเกียรติ พิสุทธิ์เจริญพงศ์ 2551-2553
 25. นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น 2554-2555
 26. นายศรชัย สร้อยหงษ์พราย 2556-2558
 27. นายโสภณ รัตนสิริ (รษก.) 2558-2559
 28. นายประโยชน์ พูนน้อย 2559-2560
 29. นายศักดิพัฒน์ รุ่งเรือง ปี 2561
 30. นายประสงค์ เพริดพริ้ง ปี 2562
 31. นายพีรการต์ บูรณากาญจน์ ปี 2563