ประวัติความเป็นมา

ด่านศุลกากรเชียงของ เป็นด่านในสังกัดสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

เริ่มก่อตั้งครั้งแรก มีฐานะเป็นด่านฯ ฝากของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
โดยมอบหมายให้นายอำเภอเชียงของทำหน้าที่นายด่านศุลกากรโดยตำแหน่ง ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 8)
ออกตามความใน พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2481 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2481 โดยมีฐานะเป็นด่านฯ ฝากของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
และมอบหมายให้นายอำเภอเชียงของ ทำหน้าที่เป็นนายด่านศุลกากรเชียงของโดยตำแหน่ง ในชั้นแรกด่านฯ
เชียงของนำเข้า-ส่งออกของได้บางประเภท ตามกฎกระทรวงกำหนด ต่อมาได้มีกฎกระทรวง (ฉบับที่ 10)
ออกตามความใน พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2484 กำหนดให้ด่านฯ
เชียงของนำเข้า-ส่งออกขอได้ทุกประเภท ยกเว้นการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากร ขาเข้า หรือของที่มีทัณฑ์บน
และต่อมาได้มีกฎกระทรวง (ฉบับที่ 101) ออกตามความใน พ.ร.บ.ศุลกากร พุทธศักราช 2469 ลงวันที่ 8 เมษายน
2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 กำหนดให้ด่านศุลกากรเชียงของ สามารถนำเข้า-
ส่งออกของได้ทุกประเภท รวมถึงการส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนด้วย
ในปี พ.ศ. 2503 กรมศุลกากร ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรมาปฏิบัติหน้าที่นายด่านศุลกากร
แต่ก็ยังคงใช้ที่ว่าการอำเภอเชียงของเป็นที่ทำการชั่วคราว เนื่องจากไม่มีที่ทำการเป็นของตนเอง ต่อมาปี พ.ศ. 2504
กรมศุลกากรได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างที่ทำการด่านศุลกากรเชียงของขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ทางอนุมัติ
โดยตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขง เลขที่ 66 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองห้วยทราย
แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีท่าด่านศุลกากร หรือท่าผาถ่าน
เป็นเขตท่าศุลกากรสำหรับขนของ ขึ้น-ลง และตรวจปล่อยสินค้าของด่านศุลกากรเชียงของ
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ได้มีการเปิดที่ทำการด่านศุลกากรเชียงของแห่งใหม่
เพื่อรองรับเส้นทางการขนส่งผ่านเส้นทาง R3A และปริมาณการค้าที่เพิ่มสูงขึ้น
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ลานตรวจสินค้า ลานจอดรถสินค้า
คลังเก็บรักษาสินค้า คลังของกลาง สถานที่สำหรับติดตั้งเครื่อง X-Ray บนพื้นที่ 24.75 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 9
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย บริเวณทางหลวงหมายเลข 1356 สายแยกไปยังสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ
– ห้วยทราย)