ภาระกิจด่าน ฯ

ด่านศุลกากรเชียงของ
นอกจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่ตามปกติที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ยังมีภารกิจอื่นๆ
ที่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร และจังหวัดเชียงราย ดังนี้

 1. โครงการกระทรวงการคลัง โปร่งใส ไร้ทุจริต
  ด่านศุลกากรเชียงของร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมการปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณธรรม ความซื่อสัตย์ไร้ทุจริต ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงิน สิ่งของ และรวมถึงเวลาราชการ พร้อมปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
 2. ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน
  ด่านศุลกากรเชียงของ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำด่านศุลกากรเชียงของ (ครอ.) ตามนโยบายกรมศุลกากรขึ้นเป็นประจำเพื่อประชุมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร ระหว่างเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง การท่าเรือ เจ้าหน้าที่กักพืช พาณิชย์อำเภอ กรมการขนส่ง รวมทั้งผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก และตัวแทนออกของ
 3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสารตั้งต้น
  ด่านศุลกากรเชียงของ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
  ได้ประสานงานและร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และตำรวจ ในการตรวจตรา ป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษ หรือส่งออกสารตั้งต้นที่ใช้ผลิต นอกจากนี้ ยังมีการลาดตระเวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สปป.ลาว ตามโครงการ BLO ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ
 4. ประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ
  ด่านศุลกากรเชียงของ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานไทย – ลาว มีการประชุมร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาระหว่าง 2 ประเทศ มอบอุปกรณ์ศึกษาและกีฬา รวมทั้งจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีไทย – ลาว
 5. ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
  ด่านศุลกากรเชียงของ ได้แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ออกไปดำเนินการประชาสัมพันธ์กฎระเบียบภายใต้ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง
 6. รับผิดชอบต่อสังคม
  ด่านศุลกากรเชียงของ ได้จัดกิจกรรม CSR อย่างสม่ำเสมอโดยการออกไปบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนยากจน คนชราและเด็กกำพร้า นอกจากนี้ยังมีการคัดแยกขยะตามนโยบายรัฐบาลเพื่อลดมลพิษอีกด้วย