วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย และเชื่อมโยงการค้าโลก

พันธกิจ

  1. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
  3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
  4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ