สถิติ

ข้อมูลแสดงปริมาณมูลค่าสินค้านำเข้าส่งออก 10 อันดับ

ข้อมูลการนำเข้าสินค้าเกษตร 10 อันดับแรก

สินค้าส่งออกและนำเข้าชายแดนที่สำคัญระหว่างไทยกับ สปป.ลาว (บ้านฮวก)

สถิติสินค้าผ่านแดนและถ่ายลำ

จำนวนรถบรรทุก และรถยนต์ส่วนบุคคล(ท่องเที่ยว)

สถิติสินค้าแยกตามประเทศและพื้นที่