หน้าที่ความรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลพื้นที่ที่เป็นเขตแดนทางบก ติดต่อกับสปป.ลาว (แขวงบ่อแก้ว และแขวงไชยะบุรี) ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ ตามแนวชายแดนที่เป็นทั้งแนวลำน้ำแม่โขงและทางพื้นดิน ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดเชียงราย และ ๒ อำเภอ ของจังหวัดพะเยา

อำนาจหน้าที่ด่านศุลกากรเชียงของ

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ

๒. ควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ  สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสาร

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากร  เขตประกอบการค้าเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. สืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิด  ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและ ความรับผิดชอบของด่านศุลกากรเชียงของ

เส้นทางนำเข้า-ส่งออกประกอบด้วย

ด่านพรมแดนแห่งที่ 1 (ท่าเรือบั๊ค) รหัสสถานที่ 4404

ด่านพรมแดนแห่งที่ 2 (ท่าเรือเชียงของ) รหัสสถานที่ 4403

ด่านพรมแดนแห่งที่ 3 (ท่าผาถ่าน) รหัสสถานที่ 4402

ด่านพรมแดนแห่งที่ 4 (สะพานมิตรภาพไทย-ลาว) รหัสสถานที่ 4405

จุดผ่อนปรนบ้านห้วยลึก รหัสสถานที่ 4406

จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง รหัสสถานที่ 4408

จุดผ่อนปรนบ้านหาดบ้าย รหัสสถานที่ 4409

จุดผ่อนปรนบ้านร่มโพธิ์ทอง รหัสถานที่ –

จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 1 แห่ง รหัสถานที่ 4407