หมวดหมู่: กิจกรรม

คำสั่งจังหวัดเชียงราย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ” 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”