หมวดหมู่: หนังสือเวียนที่น่าสนใจ

ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว

*ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ* เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการด่านศุลกากรเชียงของ

คำสั่งจังหวัดเชียงราย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ” 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย”