หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่านศุลกากรเชียงของมอบเงินเพื่อสมทบซื้ออุปกรณ์การแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด

ด่านศุลกากรเชียงของร่วมกับอำเภอเชียงของ จัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด

*ประกาศด่านศุลกากรเชียงของ* เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการด่านศุลกากรเชียงของ

คำสั่งจังหวัดเชียงราย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่นๆ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงราย เป็นการชั่วคราว